PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Společnost ORTOPLAST, S.L., odpovědná za tyto webové stránky, dále jen ODPOVĚDNOST, zpřístupňuje uživatelům tento dokument, kterým si klade za cíl splnit povinnosti stanovené zákonem č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSICE) a informovat všechny uživatele těchto webových stránek o podmínkách jejich používání.

Každá osoba, která vstoupí na tyto webové stránky, na sebe bere roli uživatele a zavazuje se dodržovat a striktně dodržovat ustanovení tohoto dokumentu, jakož i jakákoli jiná platná právní ustanovení.

Společnost ORTOPLAST, S.L. si vyhrazuje právo měnit jakýkoli typ informací, které se mohou objevit na webových stránkách, aniž by byla povinna o tom předem informovat uživatele, přičemž zveřejnění na webových stránkách společnosti ORTOPLAST, S.L. se považuje za dostatečné.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název společnosti: ORTOPLAST S.L.
ČÍSLO DPH: B60310216
Hlavní adresa: Calle moia, NAVE C 4, L'ametlla del Valles , 08480 , BARCELONA. e-mail: info@ortoplast.com.
Kontaktní telefonní číslo: 938 46 55 89

2. OBJEKT

Prostřednictvím těchto webových stránek nabízíme uživatelům možnost přístupu k informacím o našich službách.

3. OCHRANA SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud je pro přístup k určitému obsahu nebo službám nutné poskytnout osobní údaje, musí uživatelé zaručit jejich pravdivost, přesnost, pravost a platnost.

Společnost poskytne těmto údajům odpovídající automatizované zpracování podle jejich povahy nebo účelu za podmínek uvedených v části Zásady ochrany osobních údajů.

4. PRŮMYSLOVÉ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Jako uživatel berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý obsah zobrazený na těchto webových stránkách, a zejména návrhy, texty, obrázky, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, značky nebo jakékoli jiné znaky, které lze průmyslově a/nebo obchodně využít, jsou předmětem práv duševního vlastnictví a všechny značky, obchodní názvy nebo rozlišovací znaky, veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví na obsah a/nebo jakékoli jiné prvky vložené na stránky, které jsou výhradním vlastnictvím společnosti a/nebo třetích stran, které mají výhradní právo je používat v hospodářském provozu.

Proto se jako uživatel zavazujete, že nebudete takový obsah reprodukovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat ani jinak veřejně sdělovat, transformovat nebo upravovat a zbavíte společnost odpovědnosti za jakékoli nároky vyplývající z porušení těchto povinností.

Přístup na webové stránky v žádném případě neznamená vzdání se těchto práv, jejich převod, licenci nebo úplný či částečný převod, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Tyto "Všeobecné podmínky používání webových stránek" neposkytují uživatelům žádná jiná práva na používání, HR, změnu, využívání, reprodukci, šíření nebo veřejné sdělování webových stránek a/nebo jejich obsahu, než která jsou zde výslovně uvedena.

Jakékoli jiné použití nebo využití jakýchkoli jiných práv podléhá předchozímu a výslovnému povolení, které za tímto účelem výslovně udělila společnost nebo třetí strana, která je vlastníkem dotčených práv.

Obsah, texty, fotografie, návrhy, loga, obrázky, počítačové programy, zdrojové kódy a obecně jakýkoli duševní výtvor existující v tomto prostoru, jakož i samotný prostor jako celek, jakožto multimediální umělecké dílo, jsou chráněny autorským právem podle právních předpisů o duševním vlastnictví. Společnost je vlastníkem prvků, které tvoří grafický design Webového prostoru, menu, navigačních tlačítek, kódu HTML, textů, obrázků, textur, grafiky a jakéhokoli jiného obsahu Webového prostoru, nebo má v každém případě odpovídající oprávnění k použití uvedených prvků.

Obsah poskytovaný na těchto webových stránkách nesmí být reprodukován vcelku ani po částech, přenášen ani zaznamenáván žádným systémem pro vyhledávání informací, a to vžádné formě ani žádnými prostředky bez předchozího písemného souhlasu výše uvedeného subjektu.

Kromě toho je zakázáno odstraňovat, obcházet a/nebo manipulovat s autorská práva jakož i technická ochranná zařízení nebo jakékoli informační mechanismy, které mohou obsahovat obsah. Jako uživatelé těchto webových stránek se zavazujete respektovat výše uvedená práva a vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by je mohlo poškodit, a vyhrazujete si pro společnost ORTOPLAST právo využít všech prostředků nebo právních kroků, které odpovídají obraně jejich legitimních práv duševního a průmyslového vlastnictví.

5. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

Jako uživatel souhlasíte s:

 • Vhodně a zákonně používat webové stránky, jakož i jejich obsah a služby v souladu s: (i) vždy platnými právními předpisy; (ii) Všeobecnými podmínkami používání webových stránek; (iii) obecně uznávanými dobrými mravy a zvyklostmi a (iv) veřejným pořádkem.
  Poskytnout vám veškeré prostředky a technické požadavky nezbytné pro přístup k webovému prostoru.
 • Poskytovat pravdivé informace při vyplňování formulářů obsažených na webových stránkách s vašimi osobními údaji a neustále je aktualizovat tak, aby vždy odpovídaly vaší situaci. Jako uživatel nesete výhradní odpovědnost za jakákoli nepravdivá nebo nepřesná prohlášení, která uvedete, a za škody způsobené společnosti nebo třetím stranám v důsledku vámi poskytnutých informací.

Měli byste se také zdržet:

 • neoprávněně nebo podvodně využívat webové stránky a/nebo jejich obsah k nedovoleným účelům nebo účinkům, které jsou zakázány těmito podmínkami, poškozují práva a zájmy třetích stran nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, učinit nepoužitelnými, přetížit, zhoršit nebo ztížit běžné používání služeb nebo dokumentů, souborů a všech typů obsahu uložených v jakémkoli počítačovém zařízení.
 • Přístup nebo pokus o přístup ke zdrojům nebo zakázaným oblastem webových stránek, aniž by byly dodrženy podmínky vyžadované pro takový přístup.
  způsobit poškození fyzických nebo logických systémů webových stránek, jejich dodavatelů nebo třetích stran.
 • Zavádět nebo šířit počítačové viry nebo jiné fyzické či logické systémy, které mohou způsobit poškození fyzických nebo logických systémů společnosti, dodavatelů nebo třetích stran.
 • Pokusy o přístup k údajům společnosti, poskytovatelů třetích stran a ostatních uživatelů, jejich používání a/nebo manipulaci s nimi.
 • Reprodukovat nebo kopírovat, distribuovat, umožnit veřejný přístup prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace, transformovat nebo upravovat obsah, pokud nemáte povolení držitele příslušných práv nebo to není zákonem povoleno.
 • mazat, skrývat nebo manipulovat s poznámkami o právech duševního nebo průmyslového vlastnictví a dalšími údaji identifikujícími práva společnosti nebo třetích stran, které jsou součástí obsahu, jakož i s technickými ochrannými zařízeními nebo jakýmikoliv informačními mechanismy, které mohou být do obsahu vloženy.
 • Získávat a pokoušet se získat obsah jinými prostředky nebo postupy než těmi, které byly případně k tomuto účelu zpřístupněny nebo které byly výslovně uvedeny na webových stránkách, kde se obsah nachází, nebo obecně těmi, které se na internetu běžně používají, protože nepředstavují riziko poškození nebo znefunkčnění webového prostoru a/nebo obsahu.
 • Zejména, a to pouze příkladem a bez omezení, se zavazujete, že nebudete přenášet, šířit nebo zpřístupňovat třetím osobám informace, data, obsah, zprávy, grafiku, kresby, zvukové a/nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli materiál, který:
 • jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se základními právy a veřejnými svobodami uznanými ústavou, mezinárodními smlouvami a ostatními platnými právními předpisy, nebo tato práva a svobody narušuje.
 • navádět, podněcovat nebo propagovat trestné, hanlivé, pomlouvačné nebo násilné činy nebo obecně činy, které jsou v rozporu se zákonem, morálkou, obecně uznávanými dobrými mravy nebo veřejným pořádkem; - navádět, podněcovat nebo propagovat diskriminační činy, postoje nebo myšlenky na základě pohlaví, rasy, náboženství, přesvědčení, věku nebo stavu.
 • Zařazujete, zpřístupňujete nebo umožňujete přístup k produktům, prvkům, zprávám a/nebo službám, které jsou trestné, násilné, urážlivé, škodlivé, ponižující nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou a obecně uznávanými dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.
 • vyvolávají nebo mohou vyvolat nepřijatelný stav úzkosti nebo strachu.
 • navádět nebo podněcovat lidi k praktikám, které jsou nebezpečné, riskantní nebo škodlivé pro jejich zdraví a duševní rovnováhu.
 • Jste chráněni právními předpisy o duševní nebo průmyslové ochraně, které patří společnosti nebo třetím stranám, aniž byste k tomu byli oprávněni.
 • Jste v rozporu se ctí, osobním a rodinným soukromím nebo sebeobrazem jednotlivců.
 • Představujete jakýkoli druh reklamy.
 • Zahrnout jakýkoli typ viru nebo programu, který narušuje normální fungování webových stránek.

Pokud vám bylo poskytnuto heslo pro přístup k některým službám a/nebo obsahu těchto webových stránek, jste povinni jej pečlivě používat a udržovat v tajnosti.

V důsledku toho budete zodpovědní za jeho řádnou úschovu a důvěrnost a zavážete se, že jej nepředáte třetím stranám, ať už dočasně nebo trvale, ani neumožníte třetím stranám přístup k výše uvedeným službám a/nebo obsahu.

Stejně tak jste povinni oznámit společnosti jakoukoli událost, která by mohla vést k nesprávnému použití vašeho hesla, jako je mimo jiné jeho krádež, ztráta nebo neoprávněný přístup, aby bylo možné přistoupit k jeho okamžitému zrušení.

Dokud tedy nepodáte výše uvedené oznámení, společnost je zproštěna jakékoli odpovědnosti, která by mohla vzniknout v důsledku nesprávného použití vašeho hesla, a vy nesete odpovědnost za jakékoli nezákonné použití obsahu a/nebo služeb webových stránek jakoukoli neoprávněnou třetí stranou.

Pokud z nedbalosti nebo úmyslně nedodržíte některou z povinností stanovených v těchto podmínkách, nesete odpovědnost za veškeré škody, které mohou společnosti v důsledku tohoto nedodržení vzniknout.

6. ODPOVĚDNOSTI

Nezaručuje nepřetržitý přístup, ani správné zobrazení, stahování nebo používání prvků a informací obsažených na webových stránkách, které mohou být znemožněny, ztíženy nebo přerušeny faktory nebo okolnostmi, které nemůže ovlivnit. Neodpovídá za žádná rozhodnutí, která mohou být učiněna v důsledku přístupu k nabízenému obsahu nebo informacím.

Služba může být přerušena nebo vztah s uživatelem může být okamžitě ukončen, pokud se zjistí, že používání webových stránek nebo některé ze služeb na nich nabízených je v rozporu s těmito podmínkami používání. Neneseme odpovědnost za žádné škody, ztráty, nároky nebo výdaje vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek.

Za co nejrychlejší odstranění obsahu, který by mohl vést k takovému poškození, odpovídáme pouze tehdy, pokud nás o tom informujete. Zejména neodpovídáme za škody, které mohou vzniknout mj. v důsledku:

rušení, přerušení, poruchy, opomenutí, telefonní poruchy, zpoždění, zablokování nebo odpojení v provozu elektronického systému, způsobené nedostatky, přetížením a chybami v telekomunikačních linkách a sítích nebo jakoukoli jinou příčinou, kterou společnost nemůže ovlivnit.

Nezákonné zásahy prostřednictvím škodlivého softwaru jakéhokoli druhu a jakýchkoli komunikačních prostředků, jako jsou počítačové viry nebo jiné prostředky.

Nevhodné nebo nepřiměřené zneužívání webových stránek.

chyby zabezpečení nebo prohlížení způsobené nesprávnou funkcí prohlížeče nebo používáním jeho neaktualizovaných verzí. Správce webových stránek si vyhrazuje právo zcela nebo částečně stáhnout jakýkoli obsah nebo informace uvedené na webových stránkách.

Společnost vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které mohou být způsobeny zneužitím volně dostupných služeb a používáním webových stránek uživateli. Zbavuje se rovněž jakékoli odpovědnosti za obsah a informace, které mohou být získány v důsledku formulářů pro sběr dat, přičemž tyto jsou stejné pouze pro poskytování služeb konzultací a pochybností. Na druhou stranu v případě způsobení škody v důsledku nedovoleného nebo nesprávného použití uvedených služeb může být po uživateli požadována náhrada způsobené škody.

Kromě toho se zavazujete, že společnost ochráníte před jakoukoli škodou vzniklou v důsledku nároků, žalob nebo požadavků třetích stran v důsledku vašeho přístupu na tyto webové stránky nebo jejich používání. Jste rovněž povinni nahradit veškeré škody vzniklé v důsledku použití "robotů", "pavouků", "crawlerů" nebo podobných nástrojů používaných za účelem shromažďování nebo získávání dat nebo jakéhokoli jiného jednání z vaší strany, které nepřiměřeně zatěžuje provoz webových stránek.

7. HYPER LINKY

Jako uživatel se zavazujete, že bez výslovného písemného souhlasu osoby odpovědné za soubor nebudete tyto webové stránky ani jejich obsah žádným způsobem reprodukovat, a to ani prostřednictvím hypertextového odkazu nebo hypertextového odkazu.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky spravované třetími stranami, aby uživatelům usnadnily přístup k informacím spolupracujících společností a/nebo sponzorů. Společnost proto neodpovídá za obsah těchto webových stránek, ani se nestaví do pozice garanta a/nebo poskytovatele služeb a/nebo informací, které mohou být nabízeny třetím stranám prostřednictvím odkazů třetích stran.

Webové stránky, které obsahují odkaz na naše stránky, nesmějí zkreslovat svůj vztah nebo uvádět, že takový odkaz byl povolen, ani obsahovat ochranné známky, názvy, obchodní názvy, loga nebo jiné rozlišovací znaky naší společnosti; (ii) nesmějí obsahovat obsah, který lze považovat za nevhodný, obscénní, urážlivý, kontroverzní, podněcující k násilí nebo diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo náboženství, odporující veřejnému pořádku nebo nezákonný; (iii) nesmí odkazovat na žádnou jinou stránku webového prostoru než na domovskou stránku; (iv) musí odkazovat na adresu samotného webového prostoru, aniž by webový prostor, který odkaz vytváří, umožňoval reprodukci webového prostoru jako součásti svých webových stránek nebo v některém ze svých rámců nebo vytváření prohlížeče nad některou ze stránek webového prostoru. Společnost vás může kdykoli požádat o odstranění odkazu na Webový prostor, načež musíte odkaz neprodleně odstranit.
Společnost nemůže kontrolovat informace, obsah, produkty nebo služby poskytované jinými webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují.

8. OCHRANA ÚDAJŮ

Aby mohl uživatel využívat některé služby, musí nejprve poskytnout určité osobní údaje. Společnost tyto údaje automaticky zpracovává a uplatňuje příslušná bezpečnostní opatření, to vše v souladu s RGPD, LOPDGDD a LSSI.

Jako uživatel máte přístup k zásadám, které se uplatňují při zpracování osobních údajů, jakož i ke stanovení dříve stanovených účelů, a to za podmínek definovaných v těchto pravidlech. Zásady ochrany osobních údajů.

9. COOKIES

Společnost si vyhrazuje právo používat na webových stránkách technologii "cookie", aby vás mohla rozpoznat jako častého uživatele a přizpůsobit vám používání webových stránek předvolbou jazyka nebo požadovaného či specifického obsahu.

Soubory cookie shromažďují IP adresu uživatele a za zpracování těchto informací odpovídá společnost Google.

Soubory cookie jsou soubory, které webový server posílá do prohlížeče za účelem zaznamenání prohlížení webových stránek uživatelem, pokud uživatel povolí jejich přijímání. Pokud si to přejete, můžete nastavit prohlížeč tak, aby byl na obrazovce informován o přijímání souborů cookie a aby zabránil instalaci souborů cookie na váš pevný disk. Další informace naleznete v návodech a příručkách svého prohlížeče.

Díky souborům cookie je možné rozpoznat prohlížeč počítače používaného uživatelem, aby bylo možné poskytnout obsah a nabídnout preference uživatele v oblasti prohlížení nebo reklamy, demografické profily uživatelů a také měřit návštěvy a parametry provozu, sledovat průběh a počet vstupů.

10. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

Obsah a služby nabízené na těchto webových stránkách mají obecně pouze informativní charakter. P

Proto jejich nabídkou neposkytujeme žádnou záruku ani prohlášení ve vztahu k obsahu a službám nabízeným na těchto webových stránkách, včetně, ale nikoli výhradně, záruk zákonnosti, spolehlivosti, užitečnosti, pravdivosti, přesnosti nebo prodejnosti, s výjimkou případů, kdy taková prohlášení a záruky nelze vyloučit ze zákona.

11. NÁSILÍ MAJEURE

Společnost nenese odpovědnost ve všech případech nemožnosti poskytovat služby, pokud je to způsobeno dlouhodobým přerušením dodávek elektřiny, telekomunikačních linek, sociálními konflikty, stávkami, vzpourami, výbuchy, povodněmi, jednáním a opomenutím vlády a obecně ve všech případech vyšší moci nebo nahodilých událostí.

12. ŘEŠENÍ SPORŮ. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC

Tyto všeobecné podmínky používání, stejně jako používání webových stránek, se řídí španělským právem. Pro řešení případných sporů se strany obracejí na soudy a tribunály v místě sídla osoby odpovědné za webové stránky.

V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek používání je podle platných právních předpisů nebo v důsledku soudního či správního rozhodnutí nevymahatelné nebo neplatné, nezpůsobuje tato nevymahatelnost nebo neplatnost nevymahatelnost nebo neplatnost těchto Podmínek používání jako celku. V takových případech společnost takové ustanovení upraví nebo nahradí ustanovením, které je platné a vymahatelné a které v možné míře dosahuje cíle a záměru vyjádřeného v původním ustanovení.

Přejděte na začátek