JOGI FELHÍVÁS

A weboldalért felelős ORTOPLAST, S.L., a továbbiakban FELELŐS, a felhasználók rendelkezésére bocsátja ezt a dokumentumot, amellyel az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002 törvényben (LSSICE) meghatározott kötelezettségeknek kíván eleget tenni, valamint a weboldal minden felhasználóját tájékoztatja a felhasználási feltételekről.

Bármely személy, aki belép erre a weboldalra, a felhasználó szerepét vállalja, és kötelezettséget vállal a jelen rendelkezések, valamint bármely más, esetlegesen alkalmazandó jogi rendelkezés betartására és szigorú betartására.

Az ORTOPLAST, S.L. fenntartja a jogot, hogy a weboldalon megjelenő bármilyen típusú információt módosítson, anélkül, hogy erről előzetes értesítést kellene küldenie vagy tájékoztatnia kellene a felhasználókat, és elegendőnek tekintendő az ORTOPLAST, S.L. weboldalán való közzététel.

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

Cégnév: ORTOPLAST S.L.
ÁFA SZÁM: B60310216
Fő cím: Calle moia, NAVE C 4, L'ametlla del Valles , 08480 , BARCELONA.E-mail: info@ortoplast.com
Kapcsolattartó telefonszáma: 938 46 55 89

2. TÁRGY

Ezen a weboldalon keresztül lehetőséget kínálunk a felhasználóknak, hogy hozzáférjenek a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkhoz.

3. ADATVÉDELEM ÉS ADATFELDOLGOZÁS

Ha bizonyos tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez személyes adatok megadása szükséges, a felhasználóknak garantálniuk kell azok valóságtartalmát, pontosságát, hitelességét és érvényességét.

A vállalat az ilyen adatokat jellegüknek vagy céljuknak megfelelően automatizált módon kezeli, az Adatvédelmi szabályzat szakaszban megadott feltételek szerint.

4. IPARI ÉS SZELLEMI TULAJDON

Felhasználóként Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a weboldalon megjelenő valamennyi tartalom, különösen a tervek, szövegek, képek, logók, ikonok, gombok, szoftverek, kereskedelmi nevek, márkák vagy bármely más, ipari és/vagy kereskedelmi felhasználásra alkalmas jelek szellemi tulajdonjogok, valamint a tartalmakra és/vagy az oldalra beillesztett bármely más elemre vonatkozó valamennyi márka, kereskedelmi név vagy megkülönböztető jel, valamennyi ipari és szellemi tulajdonjog a vállalat és/vagy harmadik felek kizárólagos tulajdonát képezik, akik kizárólagos joggal rendelkeznek ezek gazdasági forgalomban történő felhasználására.

Ezért felhasználóként Ön vállalja, hogy nem reprodukálja, másolja, terjeszti, teszi hozzáférhetővé vagy bármilyen más módon nyilvánosan közli, átalakítja vagy módosítja az ilyen tartalmakat, és mentesíti a vállalatot az ilyen kötelezettségek megszegéséből eredő bármely követelés alól.

A weboldalhoz való hozzáférés semmilyen körülmények között nem jelent semmiféle lemondást, átruházást, engedélyt vagy e jogok teljes vagy részleges átruházását, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik.

A jelen "A weboldal általános használati feltételei" nem biztosítanak a felhasználók számára semmilyen más jogot a weboldal és/vagy annak tartalma használatára, HR-elésére, megváltoztatására, hasznosítására, sokszorosítására, terjesztésére vagy nyilvános közlésére, mint amit a jelen dokumentum kifejezetten előír.

Bármely más jog egyéb felhasználása vagy hasznosítása csak a vállalat vagy az érintett jogok harmadik fél tulajdonosa által kifejezetten erre a célra adott előzetes és kifejezett engedély birtokában történhet.

A tartalom, szövegek, fényképek, tervek, logók, képek, számítógépes programok, forráskódok és általában minden szellemi alkotás, amely ebben a Térben található, valamint maga a Tér mint multimédiás művészeti alkotás egésze a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A vállalat a Webhely grafikai kialakítását alkotó elemek, a menük, a navigációs gombok, a HTML-kód, a szövegek, a képek, a textúrák, a grafikák és a Webhely bármely más tartalmának tulajdonosa, vagy minden esetben rendelkezik az említett elemek használatára vonatkozó megfelelő engedéllyel.

Az ezen a weboldalon található tartalom sem részben, sem egészben nem reprodukálható, nem továbbítható, és nem rögzíthető semmilyen formában és semmilyen eszközzel semmilyen információkereső rendszerben a fent említett szervezet előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Tilos továbbá eltávolítani, megkerülni és/vagy manipulálni a szerzői jog valamint a műszaki védelmi eszközök, vagy bármely olyan információs mechanizmus, amely a tartalmat tartalmazhatja. A weboldal felhasználójaként Ön vállalja, hogy tiszteletben tartja a fentiekben meghatározott jogokat, és kerül minden olyan cselekményt, amely ezeket sértheti, fenntartva az ORTOPLAST számára minden olyan eszköz vagy jogi lépés gyakorlását, amely megfelel a szellemi és ipari tulajdonhoz fűződő törvényes jogaik védelmének.

5. A WEBOLDAL FELHASZNÁLÓJÁNAK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGEI

Felhasználóként Ön elfogadja, hogy:

 • A weboldal, valamint annak tartalma és szolgáltatásai megfelelő és jogszerű használata a következőkkel összhangban: (i) a mindenkor hatályos jogszabályok; (ii) a weboldal általános használati feltételei; (iii) az általánosan elfogadott erkölcsök és jó szokások és (iv) a közrend.
  Biztosítja Önnek a webtárhely eléréséhez szükséges összes eszközt és technikai követelményt.
 • A Webhelyen található űrlapok kitöltésekor a személyes adatokkal való igazmondás szerinti tájékoztatást nyújtani, és azokat mindig naprakészen tartani oly módon, hogy mindenkor az Ön helyzetére reagáljon. Felhasználóként kizárólag Önt terheli a felelősség az Ön által tett hamis vagy pontatlan nyilatkozatokért, valamint az Ön által megadott információk következtében a vállalatnak vagy harmadik félnek okozott károkért.

Tartózkodjon a következőktől is:

 • A weboldal és/vagy annak tartalmának jogosulatlan vagy csalárd módon történő felhasználása jogellenes célokra vagy a jelen feltételekben tiltott, harmadik felek jogait és érdekeit sértő, vagy a szolgáltatások, illetve a számítógépes eszközökön tárolt dokumentumok, fájlok és mindenféle tartalmak rendes használatát bármilyen módon károsító, használhatatlanná tevő, túlterhelő, rontó vagy akadályozó célokra.
 • A weboldal erőforrásaihoz vagy korlátozott hozzáférésű területeihez való hozzáférés vagy annak megkísérlése az ilyen hozzáféréshez szükséges feltételek betartása nélkül.
  Károkat okoznak a weboldal, annak beszállítói vagy harmadik felek fizikai vagy logikai rendszereiben.
 • számítógépes vírusok vagy más olyan fizikai vagy logikai rendszerek bevitele vagy terjesztése, amelyek kárt okozhatnak a vállalat, a beszállítók vagy harmadik felek fizikai vagy logikai rendszereiben.
 • A vállalat, harmadik fél szolgáltatók és más felhasználók adataihoz való hozzáférés, azok felhasználása és/vagy manipulálása.
 • A tartalmak sokszorosítása vagy másolása, terjesztése, nyilvános hozzáférés lehetővé tétele bármilyen nyilvános kommunikációs formában, átalakítása vagy módosítása, kivéve, ha a megfelelő jogok jogosultjának engedélyével rendelkezik, vagy ha ez jogilag megengedett.
 • A szellemi vagy ipari tulajdonjogokra vonatkozó megjegyzéseket és a vállalat vagy harmadik felek jogait azonosító egyéb adatokat, valamint a tartalomba beépített műszaki védelmi eszközöket vagy a tartalomba beillesztett bármely információs mechanizmust törölni, elrejteni vagy manipulálni.
 • A tartalmak megszerzése és megszerzésének megkísérlése más eszközök vagy eljárások alkalmazásával, mint amelyek adott esetben e célra rendelkezésre állnak, vagy amelyeket kifejezetten jeleztek azon weboldalakon, ahol a tartalmak megtalálhatók, vagy általában az interneten általában használt eszközökkel vagy eljárásokkal, mivel ezek nem járnak a webtárhely és/vagy a tartalmak károsodásának vagy letiltásának kockázatával.
 • Ön vállalja, hogy különösen, de csak példaként és korlátozás nélkül, nem továbbít, nem terjeszt vagy tesz hozzáférhetővé harmadik felek számára olyan információkat, adatokat, tartalmakat, üzeneteket, grafikákat, rajzokat, hang- és/vagy képfájlokat, fényképeket, felvételeket, szoftvereket és általában bármilyen anyagot, amelyek:
 • Bármilyen módon, amely ellentétes, aláássa vagy sérti az Alkotmányban, a nemzetközi szerződésekben és a többi hatályos jogszabályban elismert alapvető jogokat és közszabadságokat.
 • bűncselekményre, becsmérlő, rágalmazó vagy erőszakos cselekedetekre vagy általában a törvénnyel, az erkölccsel, az általánosan elfogadott jó szokásokkal vagy a közrenddel ellentétes cselekedetekre ösztönöznek, vagy azokat elősegítik; - nem, faj, vallás, meggyőződés, életkor vagy állapot alapján diszkriminatív cselekedetekre, magatartásra vagy gondolatokra ösztönöznek, vagy azokat elősegítik.
 • Ön olyan termékeket, elemeket, üzeneteket és/vagy szolgáltatásokat épít be, tesz elérhetővé vagy enged hozzáférést azokhoz, amelyek bűncselekménynek, erőszakosnak, sértőnek, károsnak, megalázónak vagy általában véve a törvényekkel, az erkölcsbe, az általánosan elfogadott jó szokásokba vagy a közrendbe ütköznek.
 • elfogadhatatlan szorongás vagy félelem állapotát idézi vagy idézheti elő.
 • Az embereket veszélyes, kockázatos vagy az egészségükre és lelki egyensúlyukra káros gyakorlatokra ösztönözni vagy felbujtani.
 • A szellemi vagy iparjogvédelmi jogszabályok védik a vállalat vagy harmadik fél tulajdonát anélkül, hogy a tervezett felhasználásra engedélyt kaptak volna.
 • Ön sérti az egyének becsületét, személyes és családi magánéletét vagy önképét.
 • Ön bármilyen reklámot jelent.
 • Bármilyen vírust vagy programot tartalmaz, amely akadályozza a weboldal normális működését.

Ha Ön jelszót kap a weboldal bármely szolgáltatásához és/vagy tartalmához való hozzáféréshez, köteles azt gondosan használni és mindig titokban tartani.

Következésképpen Ön felel a megfelelő megőrzéséért és bizalmas kezeléséért, vállalva, hogy sem ideiglenesen, sem véglegesen nem adja át harmadik félnek, illetve nem engedi, hogy harmadik fél hozzáférjen a fent említett szolgáltatásokhoz és/vagy tartalmakhoz.

Hasonlóképpen, Ön köteles értesíteni a vállalatot minden olyan eseményről, amely a jelszava nem megfelelő használatához vezethet, mint például, de nem kizárólagosan, a jelszó ellopása, elvesztése vagy jogosulatlan hozzáférés, annak érdekében, hogy a jelszó azonnali törlése megtörténjen.

Következésképpen, amíg Ön a fenti bejelentést nem teszi meg, a vállalat mentesül minden olyan felelősség alól, amely az Ön jelszavának helytelen használatából eredhet, és Ön felel a weboldal tartalmának és/vagy szolgáltatásainak bármely jogellenes harmadik fél általi jogellenes használatáért.

Ha Ön gondatlanságból vagy szándékosan nem teljesíti a jelen feltételekben meghatározott kötelezettségek bármelyikét, akkor Ön felel minden olyan kárért, amely a vállalatnak a nem teljesítésből eredően keletkezik.

6. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Nem garantálja sem a folyamatos hozzáférést, sem a weboldalon található elemek és információk megfelelő megtekintését, letöltését vagy használatát, amelyet az ellenőrzésén kívül eső tényezők vagy körülmények akadályozhatnak, akadályozhatnak vagy megszakíthatnak. Nem vállal felelősséget a felkínált tartalomhoz vagy információhoz való hozzáférés eredményeként hozott döntésekért.

A szolgáltatás megszakítható, illetve a felhasználóval fennálló kapcsolat azonnal megszüntethető, ha a weboldal vagy az azon kínált bármely szolgáltatás használata a jelen használati feltételekkel ellentétes. Nem vállalunk felelősséget a weboldal használatából eredő károkért, veszteségekért, követelésekért vagy költségekért.

Csak akkor vagyunk felelősek az ilyen károkat okozó tartalmak mielőbbi eltávolításáért, ha erről értesítenek minket. Különösen nem vagyunk felelősek azokért a károkért, amelyek többek között a következőkből eredhetnek:

Az elektronikus rendszer működésében fellépő zavarok, megszakítások, hibák, mulasztások, telefonos üzemzavarok, késések, blokkolások vagy kikapcsolások, amelyeket a távközlési vonalak és hálózatok hiányosságai, túlterhelése és hibái, vagy bármely más, a vállalat ellenőrzési körén kívül eső ok okoz.

Jogellenes beavatkozás bármilyen rosszindulatú szoftver és bármilyen kommunikációs eszköz, például számítógépes vírus vagy más eszköz használatával.

A weboldal helytelen vagy nem megfelelő használata.

Biztonsági vagy böngészési hibák, amelyeket a böngésző hibás működése vagy nem frissített verzióinak használata okoz. A weboldal adminisztrátora fenntartja a jogot, hogy a weboldalon található bármely tartalmat vagy információt részben vagy egészben visszavonja.

A vállalat kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amely a szabadon elérhető szolgáltatásokkal való visszaélésből és a weboldal felhasználói általi használatból eredhet. Mentesül továbbá minden felelősség alól az adatgyűjtő űrlapok eredményeként esetlegesen kapott tartalomért és információért, mivel az csak a konzultációs és kételyekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására vonatkozik. Másrészt, amennyiben az említett szolgáltatások jogellenes vagy helytelen használata miatt kár keletkezik, a felhasználó az okozott károkért kártérítési igényt érvényesíthet.

Ezen túlmenően Ön mentesíti a vállalatot a weboldalhoz való hozzáféréséből vagy annak használatából eredő, harmadik felek által benyújtott igényekből, keresetekből vagy követelésekből eredő károkkal szemben. Ön köteles továbbá kártalanítani a vállalatot minden olyan kárért, amely abból ered, hogy Ön "robotokat", "pókokat", "lánctalpasokat" vagy hasonló eszközöket használ adatgyűjtés vagy -nyerés céljából, vagy bármilyen más, a weboldal működését indokolatlanul megterhelő tevékenységet végez.

7. HYPER LINKS

Felhasználóként Ön vállalja, hogy a fájlért felelős személy kifejezett írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem reprodukálja ezt a weboldalt vagy annak tartalmát, még hiperhivatkozás vagy hiperlink segítségével sem.

Ez a weboldal tartalmazhat harmadik felek által kezelt más weboldalakra mutató linkeket, hogy megkönnyítse a felhasználó számára az együttműködő vállalatok és/vagy szponzorok információihoz való hozzáférést. Ennek megfelelően a vállalat nem felelős ezen weboldalak tartalmáért, és nem kerül garanciavállaló és/vagy szolgáltatói pozícióba a harmadik fél által a harmadik féltől származó linkeken keresztül harmadik félnek kínált szolgáltatások és/vagy információk tekintetében.

A honlapunkra mutató linket tartalmazó honlapok nem állíthatják félre a kapcsolatukat, nem állíthatják, hogy a linket engedélyezték, és nem tartalmazhatják társaságunk védjegyeit, neveit, kereskedelmi neveit, logóit vagy más megkülönböztető jeleit; (ii) nem tartalmazhatnak olyan tartalmat, amely ízléstelennek, obszcénnek, sértőnek, ellentmondásosnak, erőszakra vagy nemi, faji vagy vallási alapon történő megkülönböztetésre buzdítónak, a közrenddel ellentétesnek vagy törvénytelennek minősül; (iii) nem hivatkozhat a Webtárhelynek a kezdőlapon kívül más oldalára; (iv) magának a Webtárhelynek a címére kell hivatkoznia, anélkül, hogy a hivatkozást létrehozó Webtárhelynek lehetővé tenné, hogy a Webtárhelyet saját weboldalának részeként vagy valamelyik keretén belül reprodukálja, vagy a Webtárhely bármelyik oldala fölött böngészőt hozzon létre. A Társaság bármikor kérheti, hogy távolítsa el a Webtárhelyre mutató linket, amely után Ön köteles haladéktalanul eltávolítani a linket.
A vállalat nem tudja ellenőrizni a Weboldalra mutató linkekkel rendelkező más weboldalak által nyújtott információkat, tartalmakat, termékeket vagy szolgáltatásokat.

8. ADATVÉDELEM

A Szolgáltatások egy részének használatához a Felhasználónak először meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. A vállalat automatikusan feldolgozza ezeket az adatokat, és alkalmazza a megfelelő biztonsági intézkedéseket, mindezt az RGPD, LOPDGDD és LSSI szerint.

Felhasználóként hozzáférhet a személyes adatok feldolgozása során követett politikához, valamint a korábban meghatározott célok megállapításához, a következő dokumentumban meghatározott feltételek mellett. Adatvédelmi szabályzat.

9. SÜTI

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Webhelyen "cookie" technológiát használjon annak érdekében, hogy Önt mint gyakori felhasználót felismerje, és a Webhely használatát személyre szabottá tegye az Ön nyelvének, illetve a kívánt vagy specifikusabb tartalomnak az előzetes kiválasztásával.

A sütik összegyűjtik a felhasználó IP-címét, és a Google felelős ezen információk feldolgozásáért.

A sütik olyan fájlok, amelyeket a webkiszolgáló küld a böngészőnek, hogy rögzítse a Felhasználó böngészését a weboldalon, ha a Felhasználó engedélyezi a fogadásukat. Ha kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a képernyőn értesítést kapjon a cookie-k fogadásáról, és megakadályozhatja a cookie-k telepítését a merevlemezére. Kérjük, további információkért tekintse meg a böngészője utasításait és kézikönyveit.

A sütiknek köszönhetően lehetőség van a Felhasználó által használt számítógép böngészőjének felismerésére annak érdekében, hogy a Felhasználó böngészési vagy hirdetési preferenciáit, a Felhasználók demográfiai profilját, valamint a látogatások és a forgalmi paraméterek mérését, a fejlődés és a belépések számának nyomon követését lehetővé tegye.

10. NYILATKOZATOK ÉS GARANCIÁK

Általánosságban elmondható, hogy a Weboldalon kínált tartalmak és szolgáltatások kizárólag tájékoztató jellegűek. P

Ennek megfelelően a weboldalon kínált tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban nem vállalunk garanciát vagy szavatosságot, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogszerűségre, megbízhatóságra, hasznosságra, valóságtartalomra, pontosságra vagy kereskedelmi forgalomban való alkalmazhatóságra vonatkozó garanciákat, kivéve, ha az ilyen kijelentéseket és garanciákat a törvény nem zárja ki.

11. KÉNYSZERÜGYI HATALOM

A társaság nem vállal felelősséget a szolgáltatás nyújtásának lehetetlenné válása esetén, ha ez a villamosenergia-ellátás, a távközlési vonalak hosszan tartó szünetelése, társadalmi konfliktusok, sztrájk, lázadás, robbanás, árvíz, a kormány intézkedései és mulasztásai, valamint általában minden vis maior vagy véletlen esemény miatt következik be.

12. VITARENDEZÉS. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen általános felhasználási feltételekre, valamint a weboldal használatára a spanyol jog az irányadó. Bármely jogvita rendezése céljából a felek a weboldalért felelős személy székhelye szerinti bíróságok és törvényszékek elé tartoznak.

Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése az alkalmazandó jog szerint vagy bírósági vagy közigazgatási határozat eredményeként végrehajthatatlan vagy érvénytelen, az ilyen végrehajthatatlanság vagy érvénytelenség nem teszi a jelen Felhasználási feltételek egészét végrehajthatatlanná vagy érvénytelenné. Ilyen esetekben a vállalatnak az ilyen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell módosítania vagy helyettesítenie, amely érvényes és végrehajtható, és amely a lehető legnagyobb mértékben eléri az eredeti rendelkezésben tükröződő célt és szándékot.

Görgessen a tetejére