PRÁVNE UPOZORNENIE

Spoločnosť ORTOPLAST, S.L., zodpovedná za túto webovú stránku, ďalej len ZODPOVEDNÁ, sprístupňuje používateľom tento dokument, ktorým chce dodržiavať povinnosti stanovené zákonom 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode (LSSICE), ako aj informovať všetkých používateľov webovej stránky o podmienkach používania.

Každá osoba, ktorá pristupuje na túto webovú stránku, sa zaväzuje, že bude dodržiavať a striktne dodržiavať ustanovenia tohto dokumentu, ako aj všetky ostatné právne predpisy, ktoré sa na ňu môžu vzťahovať.

Spoločnosť ORTOPLAST, S.L. si vyhradzuje právo upraviť akýkoľvek typ informácií, ktoré sa môžu objaviť na webovej stránke, bez povinnosti vopred upozorniť alebo informovať používateľov o týchto povinnostiach, pričom zverejnenie na webovej stránke spoločnosti ORTOPLAST, S.L. sa považuje za dostatočné.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov spoločnosti: ORTOPLAST S.L.
ČÍSLO DPH: B60310216
Hlavná adresa: Calle moia, NAVE C 4, L'ametlla del Valles , 08480 , BARCELONA. e-mail: info@ortoplast.com
Kontaktné telefónne číslo: 938 46 55 89

2. OBJEKT

Prostredníctvom tejto webovej stránky ponúkame používateľom možnosť prístupu k informáciám o našich službách.

3. OCHRANA SÚKROMIA A SPRACOVANIE ÚDAJOV

Ak je na prístup k určitému obsahu alebo službám potrebné poskytnúť osobné údaje, používatelia musia zaručiť ich pravdivosť, presnosť, autentickosť a platnosť.

Spoločnosť poskytne týmto údajom zodpovedajúce automatizované spracovanie podľa ich povahy alebo účelu za podmienok uvedených v časti Zásady ochrany osobných údajov.

4. PRIEMYSELNÉ A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Ako používateľ beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetok obsah uvedený na tejto webovej stránke, a najmä návrhy, texty, obrázky, logá, ikony, tlačidlá, softvér, obchodné názvy, značky alebo akékoľvek iné znaky, ktoré možno priemyselne a/alebo obchodne využiť, sú predmetom práv duševného vlastníctva a všetky značky, obchodné názvy alebo rozlišovacie znaky, všetky práva priemyselného a duševného vlastníctva na obsah a/alebo akékoľvek iné prvky vložené na stránku, ktoré sú výlučným vlastníctvom spoločnosti a/alebo tretích strán, ktoré majú výlučné právo na ich použitie v hospodárskej prevádzke.

Preto sa ako používateľ zaväzujete, že nebudete takýto obsah reprodukovať, kopírovať, distribuovať, sprístupňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom verejne komunikovať, transformovať alebo upravovať a zbavíte spoločnosť zodpovednosti za akékoľvek nároky vyplývajúce z porušenia týchto povinností.

Prístup na webové stránky v žiadnom prípade neznamená vzdanie sa týchto práv, ich prenos, udelenie licencie alebo úplný či čiastočný prevod, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Tieto "Všeobecné podmienky používania webovej lokality" neposkytujú používateľom žiadne iné právo na používanie, HR, zmenu, využívanie, reprodukciu, distribúciu alebo verejnú komunikáciu webovej lokality a/alebo jej obsahu okrem tých, ktoré sú tu výslovne uvedené.

Akékoľvek iné použitie alebo využitie akýchkoľvek iných práv podlieha predchádzajúcemu a výslovnému povoleniu, ktoré na tento účel výslovne udelila spoločnosť alebo tretia strana, ktorá je vlastníkom príslušných práv.

Obsah, texty, fotografie, návrhy, logá, obrázky, počítačové programy, zdrojové kódy a vo všeobecnosti všetky duševné výtvory existujúce v tomto priestore, ako aj samotný priestor ako celok, ako multimediálne umelecké dielo, sú chránené autorským právom podľa právnych predpisov o duševnom vlastníctve. Spoločnosť je vlastníkom prvkov, ktoré tvoria grafický dizajn Webového priestoru, menu, navigačných tlačidiel, kódu HTML, textov, obrázkov, textúr, grafiky a akéhokoľvek iného obsahu Webového priestoru, alebo má v každom prípade príslušné oprávnenie na používanie uvedených prvkov.

Obsah poskytnutý na tejto webovej stránke sa nesmie reprodukovať vcelku ani po častiach, prenášať ani zaznamenávať žiadnym systémom na vyhľadávanie informácií, v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu uvedeného subjektu.

Okrem toho je zakázané odstraňovať, obchádzať a/alebo manipulovať autorské práva ako aj technické ochranné zariadenia alebo akékoľvek informačné mechanizmy, ktoré môžu obsahovať obsah. Ako používateľ alebo používateľ tejto webovej stránky súhlasíte s rešpektovaním vyššie uvedených práv a s tým, že sa vyhnete akémukoľvek konaniu, ktoré by ich mohlo poškodiť, pričom si vyhradzujete právo na uplatnenie všetkých prostriedkov alebo právnych krokov, ktoré zodpovedajú ochrane ich legitímnych práv duševného a priemyselného vlastníctva.

5. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ POUŽÍVATEĽA WEBOVEJ STRÁNKY

Ako používateľ súhlasíte s:

 • Vhodne a zákonne používať webové stránky, ako aj ich obsah a služby v súlade s: (i) vždy platnými právnymi predpismi; (ii) Všeobecnými podmienkami používania webových stránok; (iii) všeobecne uznávanými morálnymi zásadami a dobrými mravmi a (iv) verejným poriadkom.
  Poskytnúť vám všetky prostriedky a technické požiadavky potrebné na prístup k webovému priestoru.
 • Poskytovať pravdivé informácie pri vypĺňaní formulárov uvedených na webovej stránke s vašimi osobnými údajmi a neustále ich aktualizovať tak, aby vždy zodpovedali vašej situácii. Ako používateľ nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky nepravdivé alebo nepresné vyhlásenia, ktoré uvediete, a za všetky škody spôsobené spoločnosti alebo tretím stranám v dôsledku informácií, ktoré ste poskytli.

Mali by ste sa tiež zdržať:

 • neoprávnene alebo podvodne používať webovú stránku a/alebo jej obsah na nezákonné účely alebo účinky, ktoré sú zakázané týmito podmienkami, poškodzujú práva a záujmy tretích strán alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu poškodiť, znefunkčniť, preťažiť, zhoršiť alebo obmedziť bežné používanie služieb alebo dokumentov, súborov a všetkých typov obsahu uložených v akomkoľvek počítačovom zariadení.
 • Prístup alebo pokus o prístup k zdrojom alebo vyhradeným oblastiam webovej stránky bez dodržania podmienok požadovaných pre takýto prístup.
  spôsobiť poškodenie fyzických alebo logických systémov webovej stránky, jej dodávateľov alebo tretích strán.
 • zavádzať alebo šíriť počítačové vírusy alebo akékoľvek iné fyzické alebo logické systémy, ktoré môžu spôsobiť poškodenie fyzických alebo logických systémov spoločnosti, dodávateľov alebo tretích strán.
 • Pokus o prístup k údajom spoločnosti, poskytovateľov tretích strán a iných používateľov, ich používanie a/alebo manipuláciu s nimi.
 • reprodukovať alebo kopírovať, distribuovať, umožniť verejný prístup prostredníctvom akejkoľvek formy verejnej komunikácie, transformovať alebo upravovať obsah, pokiaľ nemáte povolenie od držiteľa príslušných práv alebo to nie je povolené zákonom.
 • Vymazať, skryť alebo manipulovať s poznámkami o právach duševného alebo priemyselného vlastníctva a inými údajmi identifikujúcimi práva spoločnosti alebo tretích strán, ktoré sú súčasťou obsahu, ako aj s technickými ochrannými zariadeniami alebo akýmikoľvek informačnými mechanizmami, ktoré môžu byť vložené do obsahu.
 • Získavať a pokúšať sa získať obsah inými prostriedkami alebo postupmi ako tými, ktoré boli prípadne sprístupnené na tento účel alebo ktoré boli výslovne uvedené na webových stránkach, kde sa obsah nachádza, alebo vo všeobecnosti tými, ktoré sa bežne používajú na internete, pretože nepredstavujú riziko poškodenia alebo znefunkčnenia webového priestoru a/alebo obsahu.
 • Najmä, a to len ako príklad a bez obmedzenia, sa zaväzujete, že nebudete prenášať, šíriť alebo sprístupňovať tretím stranám informácie, údaje, obsah, správy, grafiku, kresby, zvukové a/alebo obrazové súbory, fotografie, nahrávky, softvér a vo všeobecnosti akýkoľvek materiál, ktorý:
 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore so základnými právami a verejnými slobodami uznanými v ústave, v medzinárodných zmluvách a v ostatných platných právnych predpisoch, alebo ich oslabuje alebo porušuje.
 • navádzať, podnecovať alebo propagovať trestné, hanlivé, hanlivé alebo násilné činy alebo vo všeobecnosti činy, ktoré sú v rozpore so zákonom, morálkou, všeobecne uznávanými dobrými mravmi alebo verejným poriadkom; - navádzať, podnecovať alebo propagovať diskriminačné činy, postoje alebo myšlienky na základe pohlavia, rasy, náboženstva, viery, veku alebo stavu.
 • začleňujete, sprístupňujete alebo umožňujete prístup k produktom, prvkom, správam a/alebo službám, ktoré sú trestné, násilné, urážlivé, škodlivé, ponižujúce alebo vo všeobecnosti v rozpore so zákonom, morálkou a všeobecne uznávanými dobrými mravmi alebo verejným poriadkom.
 • vyvolávajú alebo môžu vyvolať neprijateľný stav úzkosti alebo strachu.
 • navádzať alebo podnecovať ľudí k činnostiam, ktoré sú nebezpečné, riskantné alebo škodlivé pre ich zdravie a duševnú rovnováhu.
 • Ste chránený právnymi predpismi o duševnej alebo priemyselnej ochrane, ktoré patria spoločnosti alebo tretím stranám bez toho, aby ste boli oprávnení na zamýšľané použitie.
 • Ste v rozpore so cťou, osobným a rodinným súkromím alebo sebavedomím jednotlivcov.
 • Predstavujete akýkoľvek druh reklamy.
 • Zahrnúť akýkoľvek typ vírusu alebo programu, ktorý bráni normálnemu fungovaniu webovej stránky.

Ak vám bolo poskytnuté heslo na prístup k niektorým službám a/alebo obsahu tejto webovej stránky, ste povinní ho dôsledne používať a vždy ho uchovávať v tajnosti.

V dôsledku toho budete zodpovední za jeho riadnu úschovu a dôvernosť a zaviažete sa, že ho dočasne alebo trvalo neprenesiete na tretie strany, ani že tretím stranám neumožníte prístup k uvedeným službám a/alebo obsahu.

Rovnako ste povinní oznámiť spoločnosti akúkoľvek udalosť, ktorá by mohla viesť k nesprávnemu použitiu vášho hesla, ako je napríklad jeho krádež, strata alebo neoprávnený prístup, aby sa pristúpilo k jeho okamžitému zrušeniu.

V dôsledku toho je spoločnosť oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti, ktorá môže vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia vášho hesla, a vy nesiete zodpovednosť za akékoľvek nezákonné použitie obsahu a/alebo služieb webovej stránky akoukoľvek neoprávnenou treťou stranou.

Ak z nedbanlivosti alebo úmyselne nedodržíte niektorú z povinností stanovených v týchto podmienkach, budete zodpovední za všetky škody, ktoré môžu spoločnosti vzniknúť v dôsledku takéhoto nedodržania.

6. ZODPOVEDNOSTI

Nezaručuje nepretržitý prístup, ani správne zobrazovanie, sťahovanie alebo používanie prvkov a informácií obsiahnutých na webovej stránke, ktoré môžu byť sťažené, obmedzené alebo prerušené faktormi alebo okolnosťami, ktoré nemôže ovplyvniť. Nezodpovedá za žiadne rozhodnutia, ktoré môžu byť prijaté v dôsledku prístupu k obsahu alebo ponúkaným informáciám.

Služba môže byť prerušená alebo vzťah s používateľom môže byť okamžite ukončený, ak sa zistí, že používanie webovej stránky alebo niektorej zo služieb na nej ponúkaných je v rozpore s týmito podmienkami používania. Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody, straty, nároky alebo výdavky vyplývajúce z používania webovej lokality.

Za čo najrýchlejšie odstránenie obsahu, ktorý by mohol viesť k takejto škode, sme zodpovední len v prípade, že nám to bude oznámené. Predovšetkým nenesieme zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť okrem iného z nasledujúcich dôvodov:

Rušenia, prerušenia, poruchy, opomenutia, telefónne poruchy, oneskorenia, zablokovania alebo odpojenia v prevádzke elektronického systému, spôsobené nedostatkami, preťažením a chybami v telekomunikačných linkách a sieťach alebo akoukoľvek inou príčinou, ktorú spoločnosť nemôže ovplyvniť.

Nezákonné zasahovanie prostredníctvom škodlivého softvéru akéhokoľvek druhu a akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ako sú počítačové vírusy alebo iné prostriedky.

Nevhodné alebo neprimerané zneužívanie webovej stránky.

Chyby zabezpečenia alebo prehliadania spôsobené nesprávnym fungovaním prehliadača alebo používaním jeho neaktualizovaných verzií. Správca webovej stránky si vyhradzuje právo úplne alebo čiastočne stiahnuť akýkoľvek obsah alebo informácie uvedené na webovej stránke.

Spoločnosť vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť spôsobené nesprávnym používaním voľne dostupných služieb a používaním webovej stránky používateľmi. Zároveň sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za obsah a informácie, ktoré môžu byť získané ako výsledok formulárov na zber údajov, pričom tieto sú rovnaké len v prípade poskytovania služieb konzultácií a pochybností. Na druhej strane, v prípade spôsobenia škody v dôsledku nedovoleného alebo nesprávneho použitia uvedených služieb môže byť od používateľa požadovaná náhrada spôsobenej škody.

Okrem toho budete spoločnosť chrániť pred akýmikoľvek škodami vyplývajúcimi z nárokov, žalôb alebo požiadaviek tretích strán v dôsledku vášho prístupu na webové stránky alebo ich používania. Taktiež ste povinní odškodniť spoločnosť za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania "robotov", "pavúkov", "crawlerov" alebo podobných nástrojov používaných na účely zhromažďovania alebo získavania údajov alebo akéhokoľvek iného konania z vašej strany, ktoré neprimerane zaťažuje prevádzku webovej stránky.

7. HYPER LINKY

Ako používateľ sa zaväzujete, že nebudete reprodukovať túto webovú stránku ani žiadny jej obsah akýmkoľvek spôsobom, a to ani prostredníctvom hypertextového odkazu alebo hypertextového prepojenia, bez výslovného písomného povolenia osoby zodpovednej za súbor.

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky spravované tretími stranami, aby sa používateľovi uľahčil prístup k informáciám spolupracujúcich spoločností a/alebo sponzorov. Spoločnosť preto nezodpovedá za obsah týchto webových stránok, ani sa nestavia do pozície garanta a/alebo poskytovateľa služieb a/alebo informácií, ktoré môžu byť ponúkané tretím stranám prostredníctvom odkazov tretích strán.

Webové stránky, ktoré obsahujú odkaz na našu stránku, nesmú uvádzať nepravdivé informácie o svojom vzťahu alebo tvrdiť, že takýto odkaz bol povolený, ani nesmú obsahovať ochranné známky, názvy, obchodné názvy, logá alebo iné rozlišovacie znaky našej spoločnosti; (ii) nesmú obsahovať obsah, ktorý možno považovať za nevhodný, obscénny, urážlivý, kontroverzný, podnecujúci k násiliu alebo diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo náboženstva, odporujúci verejnému poriadku alebo nezákonný; (iii) nesmie odkazovať na žiadnu inú stránku webového priestoru ako na úvodnú stránku; (iv) musí odkazovať na adresu samotného webového priestoru bez toho, aby umožňoval webovému priestoru, ktorý odkaz vytvára, reprodukovať webový priestor ako súčasť svojej webovej stránky alebo v rámci niektorého z jeho rámcov alebo vytvárať prehliadač nad ktoroukoľvek zo stránok webového priestoru. Spoločnosť môže kedykoľvek požiadať, aby ste odstránili akýkoľvek odkaz na webový priestor, po čom musíte odkaz okamžite odstrániť.
Spoločnosť nemôže kontrolovať informácie, obsah, produkty alebo služby poskytované inými webovými stránkami, ktoré vytvorili odkazy na webové stránky.

8. OCHRANA ÚDAJOV

Ak chce používateľ používať niektoré služby, musí najprv poskytnúť určité osobné údaje. Spoločnosť bude tieto údaje automaticky spracovávať a bude uplatňovať príslušné bezpečnostné opatrenia, a to všetko v súlade so smernicou RGPD, LOPDGDD a LSSI.

Ako používateľ máte prístup k zásadám, ktoré sa uplatňujú pri spracúvaní osobných údajov, ako aj k stanoveniu predtým stanovených účelov za podmienok definovaných v Zásady ochrany osobných údajov.

9. COOKIES

Spoločnosť si vyhradzuje právo používať na webovej stránke technológiu "cookie", aby vás rozpoznala ako častého používateľa a prispôsobila vám používanie webovej stránky prostredníctvom predvoľby jazyka alebo požadovaného či špecifického obsahu.

Súbory cookie zhromažďujú IP adresu používateľa a za spracovanie týchto informácií je zodpovedná spoločnosť Google.

Súbory cookie sú súbory odoslané webovým serverom do prehliadača na zaznamenanie prehliadania webovej lokality používateľom, ak používateľ povolí ich prijímanie. Ak si želáte, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás na obrazovke informoval o prijímaní súborov cookie a aby ste zabránili inštalácii súborov cookie na váš pevný disk. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch a príručkách svojho prehliadača.

Vďaka súborom cookie je možné rozpoznať prehliadač počítača používaného používateľom, aby bolo možné poskytnúť obsah a ponúknuť preferencie používateľa pri prehliadaní alebo reklame, demografické profily používateľov, ako aj merať návštevnosť a parametre návštevnosti, monitorovať priebeh a počet vstupov.

10. VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

Obsah a služby ponúkané na webovej stránke majú vo všeobecnosti len informačný charakter. P

Preto sa ich ponukou neposkytuje žiadna záruka ani vyhlásenie v súvislosti s obsahom a službami ponúkanými na webovej lokalite, okrem iného vrátane záruk zákonnosti, spoľahlivosti, užitočnosti, pravdivosti, presnosti alebo predajnosti, s výnimkou prípadov, keď takéto vyhlásenia a záruky nemožno vylúčiť zo zákona.

11. NÁSILIE MAJEURE

Spoločnosť nenesie zodpovednosť vo všetkých prípadoch nemožnosti poskytovať služby, ak je to spôsobené dlhodobým prerušením dodávok elektrickej energie, telekomunikačných liniek, sociálnymi konfliktami, štrajkami, vzburami, výbuchmi, povodňami, činmi a opomenutiami vlády a všeobecne všetkými prípadmi vyššej moci alebo náhodnými udalosťami.

12. RIEŠENIE SPOROV. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

Tieto všeobecné podmienky používania, ako aj používanie webovej stránky sa riadia španielskym právom. Pri riešení akýchkoľvek sporov sa strany podriadia súdom a tribunálom v mieste sídla strany zodpovednej za webovú stránku.

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania je nevykonateľné alebo neplatné podľa platných právnych predpisov alebo v dôsledku súdneho alebo správneho rozhodnutia, takáto nevykonateľnosť alebo neplatnosť nespôsobí, že tieto Podmienky používania budú nevykonateľné alebo neplatné ako celok. V takýchto prípadoch spoločnosť takéto ustanovenie upraví alebo nahradí takým ustanovením, ktoré je platné a vynútiteľné a ktoré v čo najväčšej možnej miere dosahuje cieľ a zámer vyjadrený v pôvodnom ustanovení.

Prejsť na začiatok