ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. INFORMÁCIE O POUŽÍVATEĽOVI

Spoločnosť ORTOPLAST, S.L., ako správca údajov, vás informuje, že v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679 z 27. apríla (RGPD) a zákona č. 3/2018 z 5. decembra 2018 o ochrane údajov a zaručení digitálnych práv (LOPDGDD) budeme s vašimi údajmi zaobchádzať tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov opisujeme, ako zhromažďujeme vaše osobné údaje a prečo, ako aj to, čo s nimi robíme, s kým ich zdieľame, ako ich chránime a aké sú vaše možnosti voľby týkajúce sa ich spracovania.

Tieto zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Ortoplast zhromažďuje na účely poskytovania svojich služieb.

Ak súhlasíte s opatreniami uvedenými v týchto zásadách, súhlasíte s naším spracovaním vašich osobných údajov, ako je definované v týchto zásadách.

2. KONTAKT

Názov spoločnosti: ORTOPLAST S.L.
ČÍSLO DPH: B60310216
Hlavná adresa: Calle Moià, NAVE C 4, L'ametlla del Valles , 08480 , BARCELONA.
E-mail: info@ortoplast.com
Kontaktné telefónne číslo: 938 46 55 89

3. KĽÚČOVÉ ZÁSADY

Vždy sme sa snažili poskytovať naše služby podľa najvyšších štandardov, čo zahŕňa aj bezpečné a transparentné zaobchádzanie s vašimi údajmi.

Naše zásady sú:

 • Zákonnosť: Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely.
 • Minimalizácia údajov: Obmedzujeme zhromažďovanie osobných údajov na to, čo je striktne relevantné a nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 • Obmedzenie účelu: Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať len na uvedené účely a len v súlade s vaším želaním.
 • Presnosť: Vaše osobné údaje budeme udržiavať presné a aktuálne.
 • Zabezpečenie údajov: Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia primerané rizikám, aby sme zabezpečili, že vaše údaje nebudú poškodené, napríklad neoprávneným zverejnením alebo prístupom, náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou alebo zmenou a akoukoľvek inou formou nezákonného spracovania.
 • Prístup a oprava: Máme pre vás prostriedky na prístup k vašim údajom alebo ich opravu, kedykoľvek to považujete za vhodné.
 • Uchovávanie: Vaše osobné údaje uchovávame zákonným a primeraným spôsobom a len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
  Medzinárodné prenosy: ak sa vaše údaje majú preniesť mimo EÚ/EHP, budú primerane chránené.
 • Tretie strany: Prístup k osobným údajom a ich prenos tretím stranám sa uskutočňuje v súlade s platnými zákonmi a predpismi a s príslušnými zmluvnými zárukami.
 • Priamy marketing a súbory cookie: Dodržiavame platné právne predpisy o reklame a súboroch cookie.

4. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Typy údajov, ktoré sa môžu požadovať a spracúvať, sú:

 • Údaje identifikačného charakteru.
  Automaticky zhromažďujeme aj údaje o vašej návšteve našej webovej stránky, ako je opísané v zásadách používania súborov cookie.
 • Vždy, keď vás požiadame o vaše osobné údaje, budeme vás jasne informovať, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a na aký účel.
 • Vo všeobecnosti vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na účely:
 • Poskytovanie informácií, služieb, produktov, relevantných informácií a noviniek v tomto odvetví.
  Odosielanie komunikácie.

5. LEGITIMITA

V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov sa vaše osobné údaje môžu spracúvať, ak:

 • Poskytli ste nám súhlas na účely spracovania. Tento súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať.
 • Na základe zákonnej požiadavky.
 • Ak existuje oprávnený záujem, ktorý nie je ohrozený vašimi právami na ochranu súkromia, napríklad zasielanie obchodných informácií buď na základe prihlásenia sa na odber našich správ, alebo na základe vášho statusu zákazníka.
 • Pretože je to potrebné na poskytovanie akýchkoľvek našich služieb, ak máme zmluvný vzťah.

6. OZNAMOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje môžu byť poskytnuté spoločnostiam prepojeným so spoločnosťou ORTOPLAST, S.L. na poskytovanie rôznych služieb ako "spracovateľom údajov". Spoločnosť nevykoná žiadny prenos, s výnimkou zákonnej povinnosti.

7. VAŠE PRÁVA

V súvislosti so zhromažďovaním a spracovaním vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na:

 • Prístup k vašim osobným údajom a akýmkoľvek iným informáciám uvedeným v článku 15 ods. 1 GDPR.
 • opraviť svoje nepresné alebo neúplné osobné údaje v súlade s článkom 16 GDPR.
 • Vymazať vaše osobné údaje v súlade s článkom 17 GDPR.
 • obmedziť spracovanie vašich osobných údajov v súlade s článkom 18 GDPR.
 • požiadať o prenosnosť vašich údajov v súlade s článkom 20 GDPR.
 • vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR.

Ak ste súhlas udelili na konkrétny účel, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Tieto práva môžete uplatniť zaslaním odôvodneného a akreditovaného oznámenia na adresu info@ortoplast.com.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (www.aepd.es), ak sa domnievate, že spracovanie nie je v súlade s platnými predpismi.

8. PRÁVNE INFORMÁCIE

Požiadavky týchto zásad ochrany osobných údajov dopĺňajú a nenahrádzajú žiadne iné požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov o ochrane údajov, ktoré majú v každom prípade prednosť.

Tieto zásady ochrany osobných údajov podliehajú pravidelnej revízii a spoločnosť ich môže kedykoľvek zmeniť. V takom prípade vás budeme informovať o všetkých zmenách a požiadame vás, aby ste si znovu prečítali najnovšiu verziu a potvrdili svoj súhlas.

Prejsť na začiatok